Ontwerpen aan Randstad 2040

Cover - Ontwerpen aan Randstad 2040

Ontwerpen aan Randstad 2040 is het tweede deel in de serie Design and Politics. De reeks is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en belicht het samenspel tussen ruimtelijk ontwerp en politiek. In dit deel staat het ontwerpen aan de Randstad centraal. In het voorjaar van 2008 verkenden stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten onder leiding van Yttje Feddes, Matthijs Bouw, Hilde Blank en Jan Brouwer ter voorbereiding van de Structuurvisie Randstad 2040 de mogelijke ruimtelijke inrichting van de West- Nederlandse regio. Schetsend en ontwerpend, discussiërend en experimenterend zochten zij naar alternatieve scenario’s waarin de Randstad functioneert als een duurzame Europese topregio. Het in dit boek beschreven en rijk geïllustreerde ontwerpproces leidde tot drie perspectieven voor de Randstad van de toekomst: Wereldstad, Kuststad en Buitenstad. Over specialistische clusters rond Amsterdam, een gemengd stedelijk veld aan zee en gespreide woon- en werkmilieus op de flanken.

Bron: naipublishers.nl 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners