Brochure 'Agrarische Architectuur in Vlaanderen'

Sleutel voor de toekomst
Cover - Agrarische Architectuur in Vlaanderen

Kan men in Vlaanderen komen tot een meer kwaliteitsvolle agrarische architectuur? Moet het proces en de mentaliteit veranderen? En zo ja, in welke richting? Vlaams Minister-President en Minister van Landbouw Kris Peeters stelde op 11 april 2012 een handige brochure voor: 'Agrarische Architectuur. Sleutel voor de toekomst'. Deze brochure zal een leidraad vormen voor alle betrokken actoren in het architecturaal proces, met name dus voor de landbouwers zelf, de architecten, de vergunnende en adviserende instanties, de constructeurs, de landbouworganisaties.

Landbouwbedrijven zijn de jongste decennia sterk geëvolueerd, functioneel en economisch (schaalvergroting) maar ook esthetisch. Pittoreske hoeves maken plaats voor agro-industriële gebouwen. De kijk van  alle betrokken partijen op architecturale dossiers in landbouwzones en de aanpak bij nieuwe inplantingen (stallen, loodsen…) kunnen anders en beter. 

Vlaanderen wenst een bemiddelende en sturende rol te spelen in deze ontwikkeling. Kris Peeters gaf als minister van plattelandsbeleid en landbouw aan ILVO (Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek) de opdracht om een actieplan uit te werken, met een tijdelijke beleidswerkgroep. Deze werkgroep onderzoekt hoe de kwaliteit van de Agrarische Architectuur in Vlaanderen stelselmatig valt te verhogen. De leidraad Agrarische Architectuur, Sleutel voor de toekomst is het eerste concrete resultaat. De brochure toont hoe een grondige en haalbare bewaking van het volledige concept-, vergunnings- en bouwproces alvast tot merkbare verbeteringen kan leiden. Mogelijke optimalisaties blijken in alle fasen en op alle beslissingsniveaus te zitten, zelfs binnen het huidige wetgevend kader. 

De concrete voorbeelden en voorgestelde processtappen kwamen tot stand via participatieve procedures met de betrokken actoren, o.l.v. de ILVO-onderzoekers  Elke Rogge, Joost Dessein en Nathalie Erbout.

Praktische ifo:
- De brochure wordt gratis verspreid naar alle betrokken partners in Vlaanderen.
- Extra brochures kunnen aangevraagd worden bij Elke.Rogge@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 23 64.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub